KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kolay Yaşam Site Yönetimi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, “Şirket” ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması, internet sitesi üzerinden üyelik kaydı oluşturulabilmesi ve üyelik oluşturulması esnasında kimlik doğrulaması yapılabilmesi, izin tercihleriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, alışveriş verilerinizin raporlanması ve değerlendirilmesi, istatistiki analizler yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, size özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verileriniz; a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme, ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması, internet sitesi üzerinden üyelik kaydı oluşturulabilmesi ve üyelik oluşturulması esnasında kimlik doğrulaması yapılabilmesi, izin tercihleriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, alışveriş verilerinizin raporlanması ve değerlendirilmesi, istatistiki analizler yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, size özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla grup şirketlerimize (Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş., Satpa İletişim Hizmetleri Pazarlama Tic. Ltd. Şti., Alomatik Müşteri Hizmetleri Ltd. Şti., Sigortalar Burada Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.), iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, bankalara, yetkili kamu kurumlarına, mali danışmanlarımıza, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere, yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcılarına, barındırma hizmet sağlayıcılarına, kargo ve lojistik şirketlerine, hukuk bürolarına ve özel kişilere Kanun’un 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, Kanun’un 9.Maddesi çerçevesinde Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, “Şirket” tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, birimlerimiz, temsilcilikler, bölge müdürlükleri, satış ekipleri, çağrı merkezi, anlaşmalı kurum, kuruluş ve şirketler, sms kanalları, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, üye işyeri pos kanalları, anlaşmalı mağazalar, destek hizmeti alınan şirketler, “Şirket”’in sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, BDDK mevzuatı, Masak Mevzuatı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, Sigortacılık Kanunu ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, “Şirket”’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda kanuni süreleri boyunca muhafaza altında tutulabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. Maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklarınız aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
  • işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Kanun’un 13/1. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle “Şirket”’e şahsen başvuru yapabilir veya Cevizli Mah. Sakarya Sk. No:1/5 Kartal/İstanbul adresine (Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla) ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz. Talebiniz Kanun’un 13/2.maddesi kapsamında, en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, taleplerinizin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, tarafınızdan Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.